1397/10/08 10:06
ديدار فرماندار ادانشجويان دانشكده پرستاري شازند
عرب فرماندار به همراه سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرماندار طی نشستی بادانشجویان دانشکده پرستاری شازند دیدار ‌گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند؛ مصطفی عرب فرماندار به همراه سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مرتبط فرمانداری طی نشستی با دانشجویان دانشکده پرستاری شازند در محل دفتر فرماندر دیدار ‌گفتگو کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved