1397/08/13 13:25
گزارش تصويري مراسم يوم اله سيزدهم آبان ماه
گزارش تصویری راهپیمایی یوم اله سیزدهم آبان ماه سال1397 در شهرستان شازند

گزارش تصویری مراسم  یوم اله سیزدهم آبان ماه سال1397 در شهرستان شازند

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved